Trénování - Jak pracujeme

Žáci - obecně 

Tato kategorie spadá do kategorií nejtěžší fáze vývoje mladého sportovce. Je pravdou, že drtivá většina dětí se v tomto věku setká s otázkou, zda je fotbal baví, či nikoliv a mnohdy za jeho odpovědí stojí to, jak je spokojený s prací svých trenérů. Udržet kluky v tomto věku u fotbalu a práce kolem svého vývoje je tezší a tězší. Žáci se dostavají do nekonfotrních situací, kdy v rámci začínající puberty nemusí psychicky požadavky trenéra zvládat a dostavají se na zcestí. Mnoho trenérů je spíše mnohdy psycholgů než fotbalových koučů. I proto se v této oblasti vyvýjejí více a více zabávne a systematické prvky, které děti baví a naplňují. Vznikají velké akademie, které se soustředí na vysoký progres fotbalistů a hlavně mladých sportovců. U nás, v malých podmínkách, je aplikace těchto prvků těžší. I přesto, jsme schopni klukům nabídnout propracovanou mimoškolní zábavu.

Velmi zajímavé video vydané FAČR k herní koncepci u Žáků a starších kluků můžete vidět ZDE


Co je zásadní vnímat u přípravy hráčů ve věku starších žáků

Období 11-15 let je etapou přechodu od dětství k dospělosti. V organismu dítěte probíhají velké biologické změny, které se odrážejí i v jeho psychickém vývoji. Dítě si prožívá první pubertální fázi. 

Somatický vývoj – progresivní růst, změny se neprojevují rovnoměrně v celém organismu (končetiny rostou rychleji než trup, růst do výšky je intenzivnější než do šířky); velké rozdíly mezi jedinci

Pohybová výkonnost – progresivní růst v aerobní vytrvalosti, podobně jako v rychlosti, explozivní a dynamické síle; anaerobní laktátové zatížení používat jen zřídka

Motorická docilita – nerovnoměrnost vývoje může vést k diskoordinačním projevům; problémy s regulací svalového úsilí a kinestetickým vnímáním; projev: zhoršení dříve osvojených dovedností; výkyvy aktivační úrovně

Psychický vývojklíčové období – rozvíjí se abstraktní myšlení a paměť, zvyšuje se rychlost učení a snižují se počty potřebných opakování; proces osamostatňování, nezávislosti (nejsou ochotni plnit bez výhrad své povinnosti); projevy neposlušnosti,někdy drzosti a negativismu; příznivý formativní vliv tělesné výchovy a sportu

Pro celé toto období přechodu od dětství k počínající dospělosti je charakteristický nerovnoměrný vývoj. Výrazné tělesné, funkční i psychické změny se odrážejí ve strukturálních změnách osobnosti, v rozumovém, mravním i sociálním vývoji. Radikálně se mění přístup k autoritě, která již není pasivně přijímána, ale je kriticky vyhledávána. Dochází k přehodnocování a kolísání postojů, zájmů o pohybové aktivity, včetně fotbalu. Zvyšuje se sebeuvědomění, ale časté přeceňování schopností a nadměrná ctižádost může vést až k nežádoucímu přetěžování. Změny v organismu vedou často k pocitu odlišnosti, což na jedné straně může vést až k uzavírání se do sebe a vyhýbání se sociálním kontaktům a na straně druhé až k nežádoucímu, agresivnímu chování. Ve věkovém období 10-12 let dosahuje značného stupně rozvoje pohybová koordinace, reakční doba je téměř stejná jako u dospělých a je to nejvhodnější období pro rozvoj rychlostních schopností. Preferuje se rozvoj dynamické a explozivní silové schopnosti. Pro věk 12-14(15) je charakteristický rychlý, často až prudký růst, zejména končetin a vývoj svalstva. Proto narůstá význam správné výživy, která odpovídá jak růstovým změnám, tak požadavkům zatěžování. Nerovnoměrnost vývojových změn se projevuje špatnou pohybovou koordinací a psychickou nevyrovnaností. Po odeznění pubertálních změn dochází k zřetelnému zlepšování nervosvalové koordinace. Nastupující rozvoj svalstva je předpokladem pro další rozvoj silových schopností včetně silové vytrvalosti. Z trenérsko-výchovného hlediska dbáme na všestranný rozvoj osobnosti a význam kolektivu. Dětem by jsme měli jít správným osobním příkladem a přístupem k činnostem. Měli by jsme být přísní, ale spravedlivý a taktní. Je zde možnost zařazení soustředěnějšího vytrvalostního tréninku, ale na druhou stranu by jsme neměli připustit zcela vyčerpávající zatížení během sportovní činnosti. A také by jsme měli podporovat i mimosportovní zájmy.
 
starší žáci - obsah učení 

- zdokonalování techniky

– opakování zvládnutých dovedností zařazovat do úvodní a průpravné části tréninkové jednotky

- zdokonalování vybraných herních dovedností ve skupinách i individuálně

- zařazovat metodicko

-organizační formy s náročnými úkoly řešení s důrazem na rychlost provedení, rychlosti souhry, diferencovaný trénink pro jednotlivé formace, trénink na stanovištích s různými technickými úkoly

- zdokonalování taktiky – žáci v tomto věku jsou schopni řešit složitější taktické úkoly

- Příprava hráče – od her na menším prostoru s menším počtem hráčů přecházet na větší prostor s více hráči 7:7, s cílem orientace na míč a soupeře, snahu získat rychle míč pod kontrolu v soubojích 1:1, důraz na hráče v křídelním prostoru a centry do pokutového území a na hru brankáře

- Týmová taktika,rozlišování podmínek pro postupný útok a rychlý protiútok

- Hra s omezováním počtu dotyků, spojovat s aktivním výběrem místa

- hra 11:11, rozestavění 4-3-3 a jeho obměny, pravidelné rozestavění do hloubky a do šířky, odstraňuje se zbytečné běhání bez míče, jistota ve hře s míčem, specifické úkoly pro hru na jednotlivých postech uvnitř družstva

- při nezvládnutí složitějších úkolů

 – vrátit se ke hře 7:7

- kondiční připravenost

– rozšiřovat rozmanité pohybové zkušenosti zejména obratnostního a rychlostního charakteru, průpravné hry pro rozvoj vytrvalosti, rozvoj vytrvalosti na stanovištích, cílený rozvoj aerobní kapacity, rozvoj silových schopností, reakční a startovní rychlost (s míčem, bez míče)

Mnoho videí na téma práce se strašími žáky, tréninkové materiály a průpravná cvičení naleznete pod odkazem ZDE 

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům