Pozvánka na členskou schůzi a volbu výboru

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI TJ AFK SLIVENEC

Vážení členové klubu,

jste zváni na členskou schůzi našeho klubu, která se bude konat ve čtvrtek 18.6. 2020 od 19.00 v naší klubovně na hřišti AFK. Vzhledem k důležitosti této ČS žádáme plnoleté členy o co nejhojnější účast, abychom se sešli v dostatečném počtu.

PROGRAM ČS:
1) Zahájení, volba orgánů ČS (předsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel zápisu)
2) Návrhy na orgány klubu (předseda, výkonný výbor,členové kontrolní komise)
3) Volby orgánů klubu (volba předsedy, výkonného výboru,členové kontrolní komise)
4) Administrativní změny stanov.
5) Diskuse
6) Závěr

Podmínky členské schůze:

1) Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny přítomných členů; právo účasti na členské schůzi mají členové starší 15 let, právo volit orgány klubu mají členové starší 18 let
2) Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení písemnou pozvánkou, lze přidat, změnit nebo doplnit a rozhodnout o ní jen se souhlasem alespoň dvou třetin všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat

Výbor TJ AFK SLIVENEC,z.s.


NÁVRH NA ORGÁNY TJ A.F.K. SLIVENEC

Předseda (statutární orgán):
Bc. Michal Starec, 42 let, trenér mládeže, bývalý hráč a trenér dospělých, ekonom spolku

Výkonný výbor (řídící orgán):

Patrik Minarčík, 26 let, hráč, trenér mládeže, správce webu a sociálních sítí, marketingová činnost spolku
Bc. Michal Starec, 42 let, trenér mládeže, bývalý hráč a trenér dospělých, ekonom spolku
Radovan Vávra, 42 let, hráč, trenér mládeže, sekretář spolku
Lukáš Kácovský, 33 let, hráč, trenér mládeže, organizace a řízení mimosportovních aktivit spolku
Aleš Majer, 37 let, bývalý hráč, trenér dospělích a mládeže, organizace,vedení a komunikace mezi jednotlivými týmy spolku, školení trenérů, sportovní kempy.

Kontrolní komise:
Lukáš Heráň, 35 let, hráč a trenér mládeže
Tomáš Tomšů, 49 let, dlouholetý hráč a činovník spolku
Jaroslav Sedlický, 34 let, hráč a trenér mládeže

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům