Pozvánka na členskou schuzi 23.11.2019 od 18hod


logo-web
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

TJ AFK SLIVENEC

          Vážení členové klubu,

dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi našeho klubu, která se bude konat v sobotu 23.11.2019 od 18.00 v naší klubovně na hřišti AFK. Vzhledem k důležitosti této ČS žádám plnoleté členy o co nejhojnější účast, abychom se sešli v dostatečném počtu. 

 

 PROGRAM ČS :

 

1)   Zahájení, volba orgánů ČS (předsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel zápisu)

2)   Návrhy na orgány klubu (předseda, výkonný výbor, kontrolní komise)

3)   Volby orgánů klubu (volba předsedy, výkonného výboru, kontrolní komise)

4)   Diskuse

5)   Závěr

Podmínky členské schůze :

 

1)   Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny přítomných členů; právo účasti na členské schůzi mají členové starší 15 let, právo volit orgány klubu mají členové starší 18 let

2)   Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení písemnou pozvánkou, lze přidat, změnit nebo doplnit a rozhodnout o ní jen se souhlasem alespoň dvou třetin všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat

 POZVÁNKA

 NÁVRHY ORGÁNŮ SPOLKU

 

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům