Svolání členské schůze

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

TJ AFK SLIVENEC

 

         Vážení členové klubu,

 

dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi našeho klubu, která se bude konat v sobotu 19.11.2016 od 17.00 v naší klubovně na hřišti AFK. Vzhledem k důležitosti této ČS žádám plnoleté členy o co nejhojnější účast, abychom se sešli v dostatečném počtu. 

 

 

 

PROGRAM ČS :

 

1)   Zahájení, volba orgánů ČS (předsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel zápisu)

2)   Návrh na změnu stanov (zrušení starých stanov)

3)   Projednání a schválení nových stanov (schválení stanov, které budou v souladu s platným občanským zákoníkem)

4)   Návrhy na orgány klubu (předseda, výkonný výbor, kontrolní komise)

5)   Volby orgánů klubu (volba předsedy, výkonného výboru, kontrolní komise)

6)   Diskuse

7)   Závěr

 

 

 

Podmínky členské schůze :

 

1)   Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny přítomných členů; právo účasti na členské schůzi mají členové starší 15 let, právo volit orgány klubu mají členové starší 18 let

2)   Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení písemnou pozvánkou, lze přidat, změnit nebo doplnit a rozhodnout o ní jen se souhlasem alespoň dvou třetin všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat

 

 

 

Těším se na hojnou účast a jsem s pozdravem,

Karel Bachroň, předseda AFK

 

 

 

 

 

!!! Poznámka: Nové stanovy je možno shlédnout na našem webu www.afkslivenec.cz !!!

 

NOVÉ STANOVY

NÁVRH NA VOLENÉ ORGÁNY TJ AFK SLIVENEC 

 

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.

Poděkování Hlavním partnerům