Zápis z členské schůze

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

TJ AFK SLIVENEC KONANÉ 19.11.2016

 

 

 

Členská schůze (dále ČS) byla zahájena předsedou TJ, panem Karlem Bachroněm, v 17.00.

ČS byla uznána usnášeníschopnou na základě účasti členů TJ starších 18 let (celkový počet členů st. 18 let 73, potřebný 37, účastnilo se 58).

Po přečtení programu schůze byla (dle bodu 1 programu ČS) zahájena volba orgánů ČS. Na návrh předsedy TJ byli zvoleni (PRO-58, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0) členové TJ:

 

Předsedající ČS – Radek Vávra

Zapisovatel – Tomáš Tomšů

Skrutátor – Lubomír Vávra

Ověřovatel – Lukáš Heráň

 

         Předsedající, pan Radek Vávra, podal (dle bodu 2) návrh na změnu stanov a to zrušením stanov původních a přijetím stanov nových. Následně předal slovo opět předsedovi TJ, který (dle bodu 3) nové stanovy přečetl pro případ, kdyby se k jejich znění někdo z členů TJ chtěl vyjádřit (návrh stanov byl cca 4 týdny před konáním ČS vyvěšen v sídle TJ a na webových stránkách TJ). Nikdo neměl námitky a tak předseda TJ předal slovo zpět předsedajícímu ČS.

Předsedající ČS zahájil hlasování o změně stanov. Původní stanovy byly zrušeny (PRO-58, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0) a následně schváleny stanovy nové (PRO-58, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0).

        

Předsedající ČS poté podal (dle bodu 4) návrh na orgány TJ. Dle nově schválených stanov jsou orgány následující:

 

Členská schůze – nejvyšší orgán

Výkonný výbor – řídící orgán

Předseda – statutární orgán

Kontrolní komise – kontrolní orgán

 

         Do jednotlivých orgánů byli navrženi:

 

Výkonný výbor – Karel Bachroň, Jiří Růžička, Michal Starec, Karel Svoboda,        Tomáš Tomšů

Předseda – Karel Bachroň

Kontrolní komise – Lukáš Kácovský, Václav Motl, Jaroslav Sedlický

 

Všichni navržení se svou účastí v orgánech souhlasili.

 

 

Přistoupilo se k volbám (dle bodu 5):

Výkonný výbor byl schválen nadpoloviční většinou hlasů                       (PRO-55, PROTI-0, ZDRŽEL SE-3).

Předseda TJ byl schválen nadpoloviční většinou hlasů                               (PRO-56, PROTI-0, ZDRŽEL SE-2).

Kontrolní komise byla schválena nadpoloviční většinou hlasů                (PRO-57, PROTI-0, ZDRŽEL SE-1).

 

         Předsedající ČS poblahopřál zvoleným členům a zahájil diskusi           (dle bodu 6). Diskuse proběhla v poklidném duchu a členové TJ se pobavili např. o možnostech zlepšení práce s mládeží a komunikace s úřady. Po skončení věcné diskuse předal předsedající ČS slovo nově zvolenému předsedovi TJ, panu Karlu Bachroňovi, který jménem svým, výkonného výboru a kontrolní komise poděkoval členům TJ za důvěru a slíbil, že osobně dohlédne na plnění veškerých závazku, plynoucích z funkcí v orgánech TJ.

 

Na závěr ČS poděkoval předseda TJ členům za účast a popřál klidné prožití vánočních svátků, šťastný nadcházející rok a mnoho štěstí ve sportovním i soukromém životě.

 

 

 

Zápis vypracoval: Tomáš Tomšů

 

 

 

Zápis ověřil: Lukáš Heráň

 

 

 

V Praze dne 22.11.2016

 

 

Zápis z ČS 

 

 

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.

Poděkování Hlavním partnerům